Dr Smt Sangita Jain (Bohra)

(National Vice President – Shri Bharatvarsiya Digamber Jain Mahila Mahasabha)

(President – Shri Bharatvarsiya Digamber Jain Mahila Mahasabha, West Bengal)